Postępowanie podatkowe

Postępowanie egzekucyjne.

PBAP™ świadczy również pomoc prawną w zakresie postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Organy egzekucyjne w ramach postępowania egzekucyjnego stosują środki przymusu służące doprowadzeniu do wykonania lub zabezpieczenia wykonania obowiązków. Warto znać prawa i obowiązki, służące każdemu, wobec kogo takie postępowanie jest prowadzone, aby móc uchylić się od środków, które zostają nałożone niezgodnie z prawem. Takiej osobie przysługują m. in. różnego rodzaju zarzuty i skargi. Ich uzasadnienie winno mieć podstawę opartą o przepisy prawa, wyroki sądów i poglądy doktryny.

 

I. Wiążące interpretacje podatkowe z zakresu niepodatkowych należności budżetowych.

II. Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa.

III. Postępowanie podatkowe i postępowanie odwoławcze.

IV. Postępowanie podatkowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

V. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

VI. Postępowanie egzekucyjne.

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem