Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych http://www.pbap.pl/pl Aktualności Podatkowe Informacja MF ws. kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych 2014-10-14 10:56:24 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/podatek-dochodowy/news.html?id=65 Kilka dni temu na stronach Ministerstwa Finansów pojawiło się stanowisko organu, które usprawiedliwia stosowanie niskiej kwoty wolnej od opodatkowania, która jest kwestionowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Warto zapoznać się ze stanowiskiem MF. Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe 2014-10-14 10:59:15 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/vat/news.html?id=64 Zasada proporcjonalności odgrywa olbrzymią rolę w wykładni przepisów w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT) i eksportowych. Nie pozwala ona na stawianie podatnikom nadmiernych wymogów formalnych dla zastosowania stawki 0%... Podatki obrotowe w Chinach 2014-09-23 11:30:40 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/vat/news.html?id=63 Żródło: Przewodnik rynkowy dla przedsiębiorców_Chiny_PARP Cyfrowa kopia faktury daje prawo do odliczenia 2013-10-18 15:45:12 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/vat/news.html?id=62 Warunek zachowania integralności treści faktury oznacza, iż z treści „zdigitalizowanej” faktury, choćby była zaledwie kopią faktury oryginalnie otrzymanej, da się jednoznacznie odczytać tą samą transakcję, która wynika z faktury wystawionej i przechowywanej w dowolnej formie oraz w dowolnym formacie przez jej wystawcę. Przepisy o e-fakturach nie wprowadzają nowych obowiązków 2013-08-09 12:04:52 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/vat/news.html?id=61 Nowe przepisy w zakresie fakturowania „wprowadzają” obowiązek określenia przez podatnika stosowanych przez niego sposobów zachowania autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktury w okresie od jej wystawienia lub otrzymania do końca okresu przechowywania. Powinien on wdrożyć system kontroli biznesowych, wiążących daną transakcję (dostawę towarów lub świadczenie usług) z fakturą. Wszystko to może budzić obawy podatnika. Czy słusznie? Na to pytanie staram się odpowiedzieć w ninieszym artykule. Pick-up zwany ciężarówką, czyli akcyza „na kółkach” 2012-10-24 15:45:58 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/clo-i-akcyza/news.html?id=58 MOTORYZACJA | Klasyfikacja pojazdu do właściwej pozycji CN przesądza o tym, czy może on być przedmiotem opodatkowania w podatku akcyzowym. Okazuje się jednak, że odwołanie do instrumentu statystycznego wcale nie musi dawać jasnych rezultatów. Przysparzające nieprzysporzenie 2012-10-12 13:26:20 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/podatek-dochodowy/news.html?id=57 Tendencja opodatkowania noclegów ponoszonych w związku z podróżami przedstawicieli handlowych do miejsc odległych od zakładu podatnika, lecz znajdujących się na obszarze wyznaczonym umową o pracę jako miejsce wykonywania pracy w rozumieniu art. 29 §1 pkt 2 Kodeksu pracy nie jest zgodna z prawem. Względy sprawiedliwości społecznej - ustanowione w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - również niepozwalają opodatkowywać takich wartości. Także zdrowy rozsądek, wpisany wszak w logikę prawniczą, nie pozwala opodatkować podatkiem od przysporzeń (dochodów) czegoś co nie ma żadnej wartości przysparzającej. Jednak NIEKTÓRZY WIDZĄ TO INACZEJ!!! Przedstawiciel handlowy "w podróży" 2012-10-12 13:27:58 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/podatek-dochodowy/news.html?id=56  „Podróżą służbową” w rozumieniu przepisów podatkowych jest także wyjazd pracownika w wykonaniu swoich obowiązków pracowniczych (czyli w interesie pracodawcy) poza stałe miejsce pracy (jest to pojęcie węższe niż miejsce wykonywania pracy; stałe miejsce pracy powinno być rozumiane jako miejsce zakładu pracy, punkt na mapie) do tzw. zmiennych miejsc pracy na obszarze określanym jako miejsce wykonywania pracy.  Promocja, czyli reprezentacja i reklama 2012-07-31 17:51:13 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/podatek-dochodowy/news.html?id=55 Promocją ogólnego wizerunku firmy, sposobu jej postrzegania przez zewnętrznych odbiorców w kategoriach prestiżu lub w okolicznościach kontaktów na wysokim szczeblu jest reprezentacja. Promocją wizerunku firmy są także bieżące działania podatnika, które rozpowszechniają wizerunek firmy (logo), lecz pośrednio kreują popyt na produkty tego podatnika (reklama). Promocją wizerunku firmy - zdaniem niektórych - nie są wydatki zwyczajowo przyjęte w realiach życia gospodarczego. Stanowią one ogólne koszty działalności. Gdy miejsce świadczenia wyznacza nieruchomość 2012-07-19 15:37:32 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/vat/news.html?id=54 Kierując się zasadą opodatkowania w miejscu konsumpcji ustawodawca niejednokrotnie odstępuje od reguły ogólnej. Tego rodzaju wyjątkiem jest opodatkowanie według miejsca położenia nieruchomości. Jednak otwarty katalog usług rozliczanych w ten sposób powoduje kłopoty z właściwym rozgraniczeniem świadczeń opodatkowanych według reguł innych niż ogólna. Ów związek z nieruchomością został wyjaśniony w powołanym przepisie z wykorzystaniem tzw. definicji cząstkowej – brak jest w niej precyzyjnych kategorii, na podstawie których można by stwierdzić, czy określona czynność jest związana z nieruchomością, czy nie jest. Należałoby więc to pojęcie wypełnić treścią, wskazując jakie cechy posiada ów związek z nieruchomością. Garaż po dziesięciokroć opodatkowany! 2012-03-14 09:46:48 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/podatek-od-nieruchomosci/news.html?id=51 Konsekwencją uchwały siedmiu sędziów NSA jest to, iż garaże znajdujące się w jednej nieruchomości, posiadające te same cechy fizyczne i wykorzystywane w ten sam sposób przez ich właścicieli lub posiadaczy, będą mogły być traktowane odmiennie w zależności od tego, czy zostały ujęte w odrębnej księdze wieczystej, czy nie. Miejsce świadczenia usług hostingowych 2012-02-23 11:47:55 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/vat/news.html?id=48 Świadczenie usług hostingowych między podmiotami z różnych państw może powodować trudności w zakresie ustalenia miejsca świadczenia w VAT. Należy mieć bowiem na uwadze różnorodność oraz złożony charakter takich świadczeń: poczynając od usług kolokacji, poprzez udostępnienie urządzeń (m.in. serwerów) dedykowanych, po świadczenia w postaci usług zwanych jako cloud hosting. Podatkowe koszty tak zwanych „eventów” 2012-02-16 16:32:02 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/podatek-dochodowy/news.html?id=49 Przedsiębiorca, który dąży do zwiększenia zyskowności poprzez poszerzenie rynku odbiorców lub zwiększenie wolumenów sprzedaży może - prócz tradycyjnej reklamy swojej działalności - wykorzystywać bardziej nowoczesne, wysublimowane środki dotarcia do klienta. Jednym z nich jest organizacja spotkań, które przyjęło się nazywać z angielskiego „eventami" (dedykowane seanse filmowe, przedstawienia teatralne, bale, itp.). Czy wydatki na ich organizację mogą stanowić koszty uzyskania przychodów? Obniżyć obrót po transakcji!? 2012-02-16 18:17:37 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/vat/news.html?id=50 Czy można obniżyć obrót należy w podatku od towarów i usług z tytułu transakcji, która już została wykonana? Czy porozumienie zawarte w tym zakresie między stronami po realizacji świadczeń będzie stanowiło podstawę do korekty faktury? Podatkowe implikacje ugody 2012-01-21 01:55:23 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/podatek-dochodowy/news.html?id=36 W praktyce często występują sytuacje, gdy kontynuowanie określonej umowy jest dla jednej ze stron gospodarczo nieuzasadnione. Strony mogą się wtedy porozumieć, iż umowa zostanie rozwiązana przedwcześnie, za zapłatą określonej kwoty odszkodowania przez jedną ze stron. Szczególnym przykładem tego rodzaju stosunków jest umowa najmu lub dzierżawy, zawarta na określony czas. Najemca lub dzierżawca może być zmuszony przez różne czynniki do zrezygnowania z zajmowania danego lokalu. Racjonalne jest wtedy umówienie się, iż w zamian za przedwczesne rozwiązanie umowy wynajmującemu lub wydzierżawiającemu przysługiwać będzie określone odszkodowanie. Powstaje wtedy pytanie, jakiego rodzaju implikacje podatkowe wywołują tego rodzaju zdarzenia gospodarcze?  Świadczenia pracownicze 2012-01-21 01:55:03 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/vat/news.html?id=44 W sytuacji gdy określona rzecz, stanowiąca część majątku przedsiębiorstwa, jest wykorzystywana częściowo do celów działalności gospodarczej, a częściowo prywatnie, należy ocenić, który sposób wykorzystania ma charakter przeważający. Jeśli decydujące jest przekazanie do celów osobistych, to winno zostać opodatkowane. Gdy przekazanie nastąpi głównie do celów innych niż osobiste przedsiębiorca nie będzie obowiązany do opodatkowania, skoro nie wystąpiła konsumpcja. Czy zbycie udziałów w spółce jest opodatkowane? 2012-01-21 01:15:19 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/vat/news.html?id=46 Zakres przedmiotowy zwolnienia wspólnotowego okazuje się być szerszy niż zakres polskiego zwolnienia dotyczącego obrotu instrumentami finansowymi. Tak samo pojęcie papieru wartościowego według dyrektywy jest szersze niż pojęcie papieru wartościowego i instrumentu finansowego, o których mowa w ustawie o VAT. Bowiem obejmuje ono również udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które pomija polska ustawa. Nieodpłatne przekazanie nie zawsze opodatkowane 2012-01-21 01:55:13 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/vat/news.html?id=43 Zgodnie z nowym brzmieniem art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT świadczenie usług jest opodatkowane zawsze wtedy, gdy nie istnieje związek tego świadczenia z działalnością gospodarczą. Przy czym - co chyba w tej sprawie najistotniejsze - opodatkowanie nieodpłatnie przekazywanych usług powstaje niezależnie od prawa do odliczenia z tytułu nabycia przekazywanej usługi. Usługi serwisowe a zmiana stawek 2012-01-21 01:54:54 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/vat/news.html?id=45 Nie ma wątpliwości, iż sama tylko gotowość do świadczeń w pewnym okresie czasu może być uznana za świadczenie usług. W ten sposób czynnościami opodatkowanymi są usługi polegające na zobowiązaniu się do serwisowania jakiegoś sprzętu, czy oprogramowania w przedziale czasowym. Te usługi pozostawania w gotowości, z których - nota bene - nabywca może realnie nie korzystać, stanowią świadczenia ciągłe. Ze świadczeniem usług ciągłych wiążą się określone skutki w podatku od towarów i usług, również w zakresie stawek podatku. Nie należy jednak ulegać złudzeniom - nie każda usługa, która z pozoru przypomina usługę ciągłą winna być rozliczana jak usługa ciągła.  Węgiel i akcyza 2012-01-21 01:55:32 http://www.pbap.pl/pl/aktualnosci-podatkowe/archiwum-wiadomosci/clo-i-akcyza/news.html?id=33 Wobec obowiązku wdrożenia tzw. dyrektywy energetycznej nr 2003/96/WE do dnia 1 stycznia 2012 r., Polska stanęła przed koniecznością opracowania systemu opodatkowania tzw. wyrobów węglowych, a więc węgla (kamiennego i brunatnego) oraz koksu. Akcyza ma być płacona na ostatnim etapie obrotu, zaś cały obrót dokumentowany dowodami dostawy. Przewidziano jednak niezwykle szeroki wahlarz zwolnień dotyczących ostatecznego użycia tych wyrobów. Ustawodawca nie ustrzegł się jednak przed niedopatrzeniami. Dla podatników dokonujących obrotu węglem oznacza to ryzyko.