Pomoc prawna

Ważnym elementem oferty PBAP™ jest możliwość uzyskania przez klienta - obok usług stricte doradztwa podatkowego - opinii i konsultacji w zakresie prawa cywilnego, spółek handlowych, gospodarczego, karnego skarbowego, ubezpieczeniowego, administracyjnego, w zakresie procedur, oraz innych kwestii prawnych, związanych ze sferą działalności przedsiębiorcy, lub innego podmiotu. PBAP™ jest gotowe również podjąć się sporządzenia umów i innych dokumentów gospodarczych.

Owa możliwość może być istotna z dwóch przyczyn. Po pierwsze, zawiązanie przez przedsiębiorcę różnego rodzaju stosunków gospodarczych z innym podmiotem może mieć poważne implikacje w podatkach. Jakość i sposób uregulowania stosunków pomiędzy podmiotami w umowach może rodzić albo brak obowiązku opodatkowania, albo konieczność opodatkowania w określony sposób, albo ryzyko podatkowe. To ostatnie oznacza, iż w rozstrzygnięciach organów lub sądów, określone postanowienia (klauzule) umowne mogą być interpretowane w różny sposób. Dlatego PBAP™, otrzymując od klienta zlecenie wykonania opinii podatkowej, niejako z urzędu, dokonuje interpretacji prawnej postanowień umowy, lub innej podstawy praw i obowiązków klienta. Na życzenie klienta dokonywana jest jednak analiza alternatywnych metod uregulowania tych stosunków umownych (pod kątem prawa cywilnego, administracyjnego, prawa spółek, itd.) w celu określenia najwłaściwszego sposobu opodatkowania.

Po wtóre, istnieje możliwość zlecenia PBAP™ sporządzenia analizy (opinia, konsultacja) stosunków prawnych (gospodarczych), niezależnie od obowiązków podatkowych. Wtedy przedmiotem świadczenia jest wyłącznie interpretacja określonych stosunków gospodarczych pod kątem danej dziedziny prawa.

  • W zakresie prawa cywilnego - analiza umów cywilnoprawnych, jednostronnych czynności prawnych, prawa rzeczowego (nieruchomości, użytkowanie wieczyste, służebności, hipoteka, zastaw, prawa spółdzielcze, itd.) i inne.
  • W zakresie prawa spółek handlowych - analiza aktów konstytuujących dany podmiot (umowy spółki, aporty, podwyższenie kapitału), analiza restrukturyzacji spółek (połączenia, podziały, przejęcia, wydzielenia) i inne.
  • W zakresie prawa administracyjnego - analiza obowiązków i praw przedsiębiorcy w jego relacjach z władczym działaniem organów administracji.
  • W zakresie postępowań administracyjnych, podatkowych i przed sądami administracyjnymi - analiza sytuacji procesowej przedsiębiorcy.
  • W zakresie prawa karnego skarbowego - analiza czynów kontrahenta pod względem podlegania odpowiedzialności z tytułu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.
  • W zakresie kontroli skarbowej, lub podatkowej - analiza praw i obowiązków kontrolowanego w stosunkach z kontrolującym.

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem