Audyt podatkowy

Kancelaria przeprowadza audyty podatkowe, lub audyty umów (transakcji), których przedmiotem jest ocena zgodności rozliczeń podatkowych klienta z przepisami ustaw podatkowych. Audyt podatkowy polega na zgromadzeniu informacji o postępowaniu jednostki w przestrzeni podatkowej, porównaniu dokumentów, jak również ewidencji ze stanem faktycznym, oraz z umowami, a także na ustaleniu nieprawidłowości. Ostatecznie formułowane są postulaty i zalecenia w stosunku do zdarzeń przeszłych, oraz na przyszłość. Audyt umów polega na analizie treści konkretnej umowy (transakcji) pod względem konsekwencji i ryzyk, które powoduje ona w zakresie prawa podatkowego.

Celem audytu jest wskazanie błędów w rozliczeniach (księgi podatkowe, ewidencje podatkowe, faktury, rachunki i inne). Jednakże opinia z audytu zwraca uwagę w szczególności na błędy istotne (nie pomyłki), o charakterze systemowym, lub dotyczące skomplikowanych transakcji. Efektem audytu winna być również optymalizacja podatkowa.

W ramach audytu podatkowego sporządzany jest raport, lub opinia z badania, która rzeczowo przedstawia nieprawidłowości, oraz wskazuje prawidłowe postępowanie.

Wynagrodzenie za wykonanie audytu jest ustalane indywidualnie, w zależności od zakresu badania.

Audyt podatkowy w zakresie podatku dochodowego.

Mając na względzie zapisy w księgach rachunkowych, bilans, zestawienie obrotów i sald, rachunek zysków i strat, oraz odpowiednie kalkulacje do podatku, dokonywana jest ocena prawidłowego określenia podstawy opodatkowania, uwzględniająca prawidłową kwalifikację przychodów i kosztów podatkowych.

Audyt podatkowy w zakresie VAT.

Wnioski wyciągane są na podstawie sporządzanych ewidencji VAT (rejestry podatku należnego, rejestry podatku naliczonego, itd.), dokumentacji, oraz umów. Ocenie poddaje się zarówno transakcje krajowe, wewnątrzwspólnotowe, jak również z krajami trzecimi.

Audyt podatkowy w zakresie nieruchomości.

Polega na dokonaniu kwalifikacji przedmiotu opodatkowania do jednej z kategorii (np.: budynek, czy budowla), oceny stawek podatkowych, a także możliwości wyłączenia z opodatkowania.

Audyt podatkowy w zakresie umów (transakcji).

Przeprowadzana jest analiza treści określonych umów (transakcji) pod względem prawidłowego rozpoznania obowiązków podatkowych, zidentyfikowania praw (np.: prawo do odliczenia, prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów), oraz wskazania innych konsekwencji podatkowych. Analiza polega na właściwym odczytaniu treści umów (prawo cywilne, prawo handlowe, itp.).

Taki audyt powinien być przeprowadzony w stosunku do umów (transakcji) o dużej wartości, lub umów, które przewidują świadczenia złożone, lub nietypowe (np.: transakcje restrukturyzacyjne: wniesienie aportu, zamiana udziałów, zbycie przedsiębiorstwa).

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem