Doradca podatkowy:
praca, obowiązki i uprawnienia

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r. Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji - wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego, oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna obliguje, by doradca podatkowy stale podnosił swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru, a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Praktycznie rzecz biorąc zawód doradcy podatkowego wykonywany jest zazwyczaj w dwóch formach. Pierwsza polega na dokonywaniu rozliczeń podatkowych, sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych klienta (czynności rachunkowo-rozliczeniowe). Druga sprowadza się do czynności prawniczych: doradztwa, sporządzania pism procesowych i reprezentacji przed organami i sądami (czynności prawnika).

Krajowa Rada Doradców Podatkowych tak opisuje zawód doradcy podatkowego:

Obowiązki doradcy podatkowego

 • wysokie kwalifikacje potwierdzone państwowym egzaminem, doświadczeniem zawodowym, oraz - w konsekwencji - wpisem na listę doradców podatkowych;
 • członkostwo w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem czynności doradczych;
 • konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • ubezpieczenie OC w związku z wykonywanym zawodem;
 • doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zlecenia, oraz zasady etyki zawodowej;

Uprawnienia doradcy podatkowego

Określone zostały w ustawie o doradztwie podatkowym oraz w innych przepisach. Obejmują m. in. niżej wymienione czynności:

 • udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom na ich zlecenie, lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych;
 • reprezentacja przedsiębiorców i innych osób przed organami administracji publicznej, w tym organami podatkowymi, sporządzanie środków odwoławczych (np.: odwołanie, zażalenie) i innych pism (np.: wniosek o interpretację);
 • reprezentacja przed sądem administracyjnym (WSA, NSA), sporządzanie środków odwoławczych (skarga, skarga kasacyjna);
 • urzędowe poświadczenie zgodności z oryginałem dokumentów i pełnomocnictw;
 • prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów zeznań i deklaracji podatkowych, lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 • doradztwo w zakresie sporządzania umów w kontekście obowiązków podatkowych;
 • doradztwo w zakresie prawa europejskiego, w szczególności w kwestii pozyskiwania funduszy (dotacji) na realizację inwestycji;
 • działalność szkoleniową, dydaktyczną, wydawniczą.

 

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych Krzysztof Pysz - Doradca Podatkowy nr 11335

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych™

Podkarpackiego Biura Analiz Podatkowych™. PBAP™ jest kancelarią prawa podatkowego, podmiotem zaufania publicznego, powołanym przez Krzysztofa Pysza w celu świadczenia profesjonalnych usług doradczych.

Cechą, która nas wyróżnia, jest ścisła współpraca z klientem w oparciu o bezpośrednie relacje. Krzysztof Pysz posiada uprawnienia doradcy podatkowego (nr 11335), oraz jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Naszym zamierzeniem jest przedstawienie na tej stronie sylwetki właściciela firmy, oraz profesji doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego. Właśnie owo zaufanie oraz satysfakcja klienta są dla nas największą nagrodą.

Perspektywy zmian w zawodzie
doradcy podatkowego

Wolny zawód doradcy podatkowego jest najmłodszym zawodem prawniczym, spośród trzech (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy). W Polsce powstał przecież pod koniec ubiegłego wieku (1996 r.). Od początków istnienia zwiększają się stopniowo i systematycznie kompetencje doradców podatkowych, zaś na egzaminie państwowym wymaga się od kandydatów coraz wyższych kwalifikacji. W tym momencie można uznać, iż zawód ten uzyskał swoje stałe miejsce w gospodarce, gdyż przedsiębiorcy - tak jak to jest w innych krajach - dostrzegli konieczność konsultacji decyzji gospodarczych z doradcą podatkowym.

Jednakże poza tym, co już jest prawem i praktyką, ważna jest również przyszłość zawodu. Dlatego w prawej kolumnie znajdą Państwo notatki na temat bieżących szans, perspektyw i nowych możliwości jakie dają zmieniane przepisy w zakresie doradztwa podatkowego.

Zmiany podstaw prawnych i perspektywy zawodu:

Działalność gospodarcza doradcy podatkowego

Warszawa,

Cło i egzekucja w gestii doradcy podatkowego

Warszawa,

Tajemnica zawodowa lepiej chroniona

Warszawa,

Nowelizacja przepisów korporacyjnych

Rzeszów,

Doradcy podatkowi uzyskają więcej uprawnień

Perspektywy zmian w zawodzie doradcy podatkowego

Rzeszów,

Doradca podatkowy może nadać dokumentom moc urzędową