www.mf.gov.pl, 2014-10-14

Informacja MF ws. kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych

Efektywna stawka podatkowa

Kilka dni temu na stronach Ministerstwa Finansów pojawiło się stanowisko organu, które usprawiedliwia stosowanie niskiej kwoty wolnej od opodatkowania, która jest kwestionowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Warto zapoznać się ze stanowiskiem MF.

pbap.pl, 2014-09-24

Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe

Orzeczenia i opinie

Zasada proporcjonalności odgrywa olbrzymią rolę w wykładni przepisów w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT) i eksportowych. Nie pozwala ona na stawianie podatnikom nadmiernych wymogów formalnych dla zastosowania stawki 0%...

pbap.pl, 2014-09-24

Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe

Orzeczenia i opinie

Zasada proporcjonalności odgrywa olbrzymią rolę w wykładni przepisów w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT) i eksportowych. Nie pozwala ona na stawianie podatnikom nadmiernych wymogów formalnych dla zastosowania stawki 0%...

pbap.pl, 2014-09-23

Podatki obrotowe w Chinach

Żródło: Przewodnik rynkowy dla przedsiębiorców_Chiny_PARP

"Rzeczpospolita", "Podatki i rachunkowość", 2012-10-22

Czy można mieć zaufanie do decyzji organów państwa

Jaka akcyza od samochodów osobowych

Zasada zaufania do decyzji organów państwa zostaje naruszona, gdy jeden organ rejestruje pojazd, akceptując jego klasyfikację według jednego kodu CN, zaś inny opodatkowuje go, dokonując jego odmiennej klasyfikacji. Brak spójności w działaniach aparatu państwa nie może w ostatecznym rozrachunku obciążać tylko nabywcę samochodu. Wątpliwości rozstrzygane na korzyść Skarbu Państwa są niekonstytucyjne.

"Rzeczpospolita", "Podatki i rachunkowość", 2012-10-22

Pick-up zwany ciężarówką, czyli akcyza „na kółkach”

CN 8703 lub CN 8704

MOTORYZACJA | Klasyfikacja pojazdu do właściwej pozycji CN przesądza o tym, czy może on być przedmiotem opodatkowania w podatku akcyzowym. Okazuje się jednak, że odwołanie do instrumentu statystycznego wcale nie musi dawać jasnych rezultatów.

"Rzeczpospolita", 2012-03-14

Garaż po dziesięciokroć opodatkowany!

Podatek od nieruchomości

Konsekwencją uchwały siedmiu sędziów NSA jest to, iż garaże znajdujące się w jednej nieruchomości, posiadające te same cechy fizyczne i wykorzystywane w ten sam sposób przez ich właścicieli lub posiadaczy, będą mogły być traktowane odmiennie w zależności od tego, czy zostały ujęte w odrębnej księdze wieczystej, czy nie.

Opinia dla "Rzeczpospolitej", "Prawo dla Ciebie", 2010-08-26

Podatek od nieruchomości

Niejasne definicje w podatku od nieruchomości

System regulujący podatki samorządowe jest z gruntu anachroniczny. Będąc niedostosowanymi do realiów współczesnego obrotu gospodarczego i prawnego, podatki o charakterze lokalnym już na etapie definiowania przedmiotów i podmiotów opodatkowania powodują gros wątpliwości. Najwięcej zaś problemów sprawia właśnie podatek od nieruchomości.

Łatwość z jaką podatnik może odczytać z ustawy treść definicji lub przedmiotu opodatkowania jest kluczem do prawidłowego ustalenia zobowiązania podatkowego, czyli skonkretyzowanego obowiązku zapłaty podatku w określonej wysokości, w określonym miejscu i w określonym czasie (art. 5 Ordynacji podatkowej). Niestety stopień owej "łatwości" w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest znikomy.

www.mf.gov.pl, 2014-10-14

Informacja MF ws. kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych

Efektywna stawka podatkowa

Kilka dni temu na stronach Ministerstwa Finansów pojawiło się stanowisko organu, które usprawiedliwia stosowanie niskiej kwoty wolnej od opodatkowania, która jest kwestionowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Warto zapoznać się ze stanowiskiem MF.

"Rzeczpospolita", "Podatki i rachunkowość", str. D5, 2012-10-09

Przysparzające nieprzysporzenie

Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń przedstawicieli handlowych

Tendencja opodatkowania noclegów ponoszonych w związku z podróżami przedstawicieli handlowych do miejsc odległych od zakładu podatnika, lecz znajdujących się na obszarze wyznaczonym umową o pracę jako miejsce wykonywania pracy w rozumieniu art. 29 §1 pkt 2 Kodeksu pracy nie jest zgodna z prawem. Względy sprawiedliwości społecznej - ustanowione w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - również niepozwalają opodatkowywać takich wartości. Także zdrowy rozsądek, wpisany wszak w logikę prawniczą, nie pozwala opodatkować podatkiem od przysporzeń (dochodów) czegoś co nie ma żadnej wartości przysparzającej. Jednak NIEKTÓRZY WIDZĄ TO INACZEJ!!!

"Rzeczpospolita", "Podatki i rachunkowość", 2012-10-22

Czy można mieć zaufanie do decyzji organów państwa

Jaka akcyza od samochodów osobowych

Zasada zaufania do decyzji organów państwa zostaje naruszona, gdy jeden organ rejestruje pojazd, akceptując jego klasyfikację według jednego kodu CN, zaś inny opodatkowuje go, dokonując jego odmiennej klasyfikacji. Brak spójności w działaniach aparatu państwa nie może w ostatecznym rozrachunku obciążać tylko nabywcę samochodu. Wątpliwości rozstrzygane na korzyść Skarbu Państwa są niekonstytucyjne.

Opinia dla "Rzeczpospolitej", 2010-08-26

Podmioty publiczne w roli podatników

Organy władzy publicznej jako podatnicy

Generalną zasadą podatku VAT, która obowiązuje w całej Wspólnocie Europejskiej, jest powszechność opodatkowania. Podatnikiem jest zatem każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty tej działalności. Dlatego podatnikami są również wszelkie podmioty publiczne, skoro tylko wykonują działalność gospodarczą poza sferą zadań publicznych, które są powierzane ustawą ustrojową. Na przykład gmina, która odpłatnie utrzymuje i remontuje drogi wewnętrzne na cudzej posesji, choć mają służyć jako drogi dojazdowe dla ogółu jej mieszkańców, wykonuje zadania spoza zadań własnych. Z tej tylko przyczyny powinna być uznana za podatnika VAT.

Gdy powstaje potrzeba wykładni przepisów…

W codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorcy niezwykle istotna jest świadomość ciągłej zmiany otaczającego go środowiska prawnego. Inaczej niż środowisko naturalne, prawne otoczenie przedsiębiorcy nie podlega sezonowym, przewidywalnym zmianom, lecz niezmiennie dąży do udoskonalenia. Jest ono jednak abstrakcyjnym tworem człowieka, więc niejednokrotnie bardzo ułomnym. W prawie istnieją więc luki, lub sformułowania nieostre, ogólne (tzw. klauzule generalne), które zmuszają przedsiębiorcę do poszukiwania właściwego znaczenia przepisów - wykładni przepisów.

Dokonywanie wykładni prawa nie jest zajęciem pozbawionym reguł. Wręcz przeciwnie, interpretator przepisów związany jest zawsze, gdy ustala znaczenie normy prawnej, określonymi zasadami interpretacyjnymi. To one pozwalają mu na rozważenie treści i wzajemnych relacji wiązki przepisów, oraz odrzucenia części z nich, a zastosowania innych.

Wiele czynników wpływa zazwyczaj na prawidłowe postępowanie przedsiębiorcy w środowisku prawnym. Powinien być on informowany na bieżąco o dotyczących go nowelizacjach przepisów, o zmieniających się prawach i obowiązkach go dotyczących, o pojawiających się interpretacjach ustaw dokonanych przez sądy i organy administracji publicznej. Tą funkcję winny pełnić niniejsze aktualności podatkowe i interpretacje prawa podatkowego, choć w gruncie rzeczy pełna informacja jest możliwa jedynie w ramach stałej współpracy doradcy podatkowego ze swoim klientem.

Poniżej będę umieszczał swoje - autorskie - rozważania na tematy, które subiektywnie uznam za interesujące pod różnymi względami. Mogą się tutaj znaleźć również informacje na temat niektórych bieżących obowiązków podatników. Zachęcam do zapoznania się z nimi. Na końcu każdej informacji zamieszczona będzie notatka na temat możliwości działania doradcy podatkowego w zakresie określonej tematyki.

Krzysztof Pysz
Doradca Podatkowy nr 11335

pbap.pl, 2014-09-23

Podatki obrotowe w Chinach

"Rzeczpospolita", 2013-10-02

Cyfrowa kopia faktury daje prawo do odliczenia

Elektroniczny VAT
"Rzeczpospolita", 2013-03-15

Przepisy o e-fakturach nie wprowadzają nowych obowiązków

Elektroniczny VAT
"Rzeczpospolita", "Podatki i rachunkowość", 2012-10-22

Czy można mieć zaufanie do decyzji organów państwa

Jaka akcyza od samochodów osobowych
"Rzeczpospolita", "Podatki i rachunkowość", 2012-10-22

Pick-up zwany ciężarówką, czyli akcyza „na kółkach”

CN 8703 lub CN 8704
"Rzeczpospolita", "Podatki i rachunkowość", str. D5, 2012-10-09

Przysparzające nieprzysporzenie

Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń przedstawicieli handlowych
"Rzeczpospolita", "Podatki i rachunkowość", str. D5, 2012-10-09

Przedstawiciel handlowy "w podróży"

Podatek dochodowy od osób fizycznych
pbap.pl, 2012-07-31

Promocja, czyli reprezentacja i reklama

Podatki dochodowe