Postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe i postępowanie odwoławcze.

PBAP™ zapewnia reprezentację podatnika przez doradcę podatkowego w ramach postępowania toczonego przed organami administracji (urząd skarbowy, urząd celny, izba skarbowa, izba celna, urząd kontroli skarbowej, organy samorządu, itd.). Sporządza również pisma właściwe dla danego rodzaju i stadium postępowania (I instancja, odwołanie, zażalenie, itd.).

Każde postępowanie podatkowe przed organami administracji kieruje się swoimi zasadami, wyrażonymi prawem. Ponadto każde postępowanie ma swoje reguły przebiegu określonych procedur (dowody, terminy, wszczęcie postępowania, załatwianie spraw, zawieszenie postępowania, postanowienia, decyzje, wykonanie decyzji, itd.). Istotna jest także znajomość reguł rządzących odwołaniami i zażaleniami oraz innymi środkami odwoławczymi; a także wzruszeniem decyzji ostatecznych (nieważność decyzji, wznowienie postępowania). Dlatego warto powierzyć te sprawy kancelarii doradztwa podatkowego.

 

I. Wiążące interpretacje podatkowe z zakresu niepodatkowych należności budżetowych.

II. Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa.

III. Postępowanie podatkowe i postępowanie odwoławcze.

IV. Postępowanie podatkowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

V. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

VI. Postępowanie egzekucyjne.

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem