Szkolenia podatkowe: Podstawy podatków

Czym różni się podatek od obowiązku podatkowego; czyli co decyduje o wysokości podatku?;

Ogólna prezentacja nieuniknionej sfery funkcjonowania obywatela i przedsiębiorcy, jaką są podatki. Założenia i cele prawa podatkowego. Uniwersalne instytucje, określone w Ordynacji podatkowej oraz zarys szczególnego materialnego prawa podatkowego.

Podatkowe i publicznoprawne obowiązki przedsiębiorcy;

Omówienie obowiązków przedsiębiorców wynikających z materialnego i proceduralnego prawa podatkowego oraz przepisów dotyczących niepodatkowych należności budżetowych. Konsekwencje wynikające z naruszenia tych obowiązków (prawo karne skarbowe). Szkolenie winno ujmować zagadnienie poprzez zróżnicowanie pojęcia "przedsiębiorcy" i "działalności gospodarczej" w zależności od rodzaju podatku. Każdy podatek dotyczący przedsiębiorcy będzie omówiony odrębnie. Jednakże założeniem jest, aby uczestnik szkolenia zrozumiał sens (funkcję) stosowania danego rodzaju opodatkowania, gdyż to jest kluczem do właściwego wypełniania obowiązków nałożonych przez ustawodawcę.

Zasady funkcjonowania podatków pośrednich (VAT, akcyza) i podatku od czynności cywilnoprawnych;

Omawiane podatki stanowią grupę dosyć charakterystyczną i wzajemnie powiązaną. VAT i akcyza dotyczą obrotu i pośrednio obciążają konsumenta. Z kolei podatek od czynności cywilnoprawnych - w przeciwieństwie (i w uzupełnieniu) do podatku od towarów i usług - dotyczy zasadniczo (choć nie zawsze) zdarzeń w obrocie nieprofesjonalnym. Założeniem szkolenia jest zaprezentowanie cech konstrukcyjnych każdego z tych podatków z uwzględnieniem wzajemnych powiązań.

Zasady działania podatków dochodowych (PDOP, PDOF);

Celem szkolenia jest opisanie cech charakterystycznych dla tego podatku, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł przychodów, koncepcji kosztów uzyskania przychodów, ulg i zwolnień podatkowych oraz ryczałtowych form opodatkowania.

 

Podstawy podatków

Podatki: poziom średnio-zaawansowany i zaawansowany

Kalendarz szkoleń

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem