Szkolenia podatkowe: poziom średnio-zaawansowany i zaawansowany

Gruntowna nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) od 2010 roku;

Przypomnienie charakteru regulacji, do którego odnoszą się zmiany. Nowe ujęcie miejsca świadczenia usług oraz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze z tym związane. Moment powstania obowiązku podatkowego. Nowe zasady zwrotu podatku zapłaconego za granicą. Najnowsze orzecznictwo z zakresu VAT.

Obowiązki dokumentacyjne w VAT po nowelizacji

Pojęcie faktury oraz dokumentów z nią zrównanych. Obowiązek fakturowania a wystawienie paragonu. Terminy wystawiania faktur. Rodzaje faktur: faktury VAT zwykłe i wewnętrzne, faktury VAT MP, faktury VAT RR, faktury VAT wystawiane przez nabywcę oraz faktury pro forma. Inny forma faktury: faktura elektroniczna. Korekta faktury wprowadzonej do obrotu. Czym jest refaktura?

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w przepisach podatkowych

Szkolenie podatkowe ma na celu prezentacje zdarzeń restrukturyzacyjnych w ujęciu podatkowym. Zbycie przedsiębiorstwa, łączenie, podział, wydzielenie, zamiana udziałów, itd. powodują różnorakie skutki prawne i podatkowe. W szczególności dotyczą ich przepisy Ordynacji podatkowej, a mogą być objęte również regulacjami podatków dochodowych, VAT lub podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatkowe konsekwencje umów zawartych przez przedsiębiorcę

Szkolenie podatkowe ma na celu wskazanie skutków podatkowych, jakie mogą być wywołane przez związanie się podatnika określonymi stosunkami umownymi. Dokonany zostanie podział na umowy zawierane w ramach profesjonalnego obrotu oraz w ramach stosunków niegospodarczych. Przedmiotem rozważań będą zarówno umowy nazwane w Kodeksie cywilnym (np.: najem), jak również umowy nienazwane (np.: factoring).

 

Podstawy podatków

Podatki: poziom średnio-zaawansowany i zaawansowany

Kalendarz szkoleń

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem