Pożyczki udzielone z ZFŚS

Przepisy ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych umożliwiają udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe z jego środków.

W orzecznictwie administracyjnym oraz sądowym można odnaleźć dwa odmienne poglądy dotyczące podatkowego traktowania nieodpłatnie udzielanych pożyczek z ZFŚS,  z których drugi wydaje się bardziej uzasadniony:

  1. Takie pożyczki powinny być opodatkowane VAT i jednocześnie zwolnione, skoro stanowią usługi finansowe;
  2. Pożyczki udzielone z funduszu są poza sferą opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Podmiot nie rozpoczyna i nie prowadzi działalności gospodarczej w celu dysponowania funduszem socjalnym i aby w jego ramach udzielać pracownikom pożyczek mieszkaniowych. Wykonuje te czynności tylko dlatego, że taki obowiązek nakłada na niego ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.W konsekwencji podmiot wykonując czynności związane z udzielaniem swoim pracownikom zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Ponadto czynności te dokonywane są nieodpłatnie. Podatnik ponosi koszty związane z administrowaniem funduszem, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia. Nie są nim odsetki uzyskane z udzielonych w ramach ZFŚS pożyczek mieszkaniowych. Te bowiem powiększają masę majątkową funduszu. (por. wyrok NSA z dnia 2 września 2008 r., sygn. akt I FSK 1076/07, wyrok NSA z dnia 22 październiak 2010 r., sygn. akt I FSK 1727/09).