Wstęp

Szanowni Państwo,

Na styku sfery biznesu ze sferą administracji publicznej (w szczególności podatkowej) w sposób oczywisty powstać może konflikt, którego źródłem jest obrona interesów majątkowych przez każdą ze stron. Organy skarbowe naturalnie dążą do ochrony praw majątkowych Skarbu Państwa, wykorzystując ku temu wszelkie instrumenty, którymi obdarzył je ustawodawca, tj. kontrole skarbowe i podatkowe, postępowania administracyjne, czynności sprawdzające. Z kolei przedsiębiorca - co równie logiczne - chce umniejszyć swoje obowiązki publiczno-prawne, w ten sposób maksymalizując swój zysk netto. W całej tej sytuacji nie ma niczego niegodziwego i bezprawnego, dopóki jedna ze stron nie posunie się do naruszenia prawa.

Zarzewiem sporów są najczęściej niejednoznaczne przepisy prawa, podlegające nieustannym zmianom (to ustawy podatkowe należą do najczęściej nowelizowanych aktów). Jakkolwiek celowe łamanie prawa zasadnie jest tępione przez organy skarbowe, to już, gdy wobec podatnika, na jego niekorzyść, te same organy stosują regulacje niejednoznaczne, to z całą stanowczością podatnikowi przysługuje obrona na podstawie tych samych niejednoznacznych przepisów. Wobec skomplikowania prawa podatkowego, tu właśnie jest miejsce na działania profesjonalnego doradcy i pełnomocnika. Najbardziej umocowanym do tych czynności jest doradca podatkowy, którego kompetencje szeroko zakreśla ustawa o doradztwie podatkowym, a jego wiedza jest weryfikowana egzaminem państwowym przed Państwową Komisją.

W sporze, o którym mowa, stroną bezsprzecznie słabszą jest przedsiębiorca (podatnik). Co do zasady, organy podatkowe podejmują w stosunku do niego czynności władcze z urzędu. Jednakże nie może pozostać bierny wobec tych okoliczności. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest współdziałanie z urzędnikami. Konstytucja RP, oraz ustawy gwarantują mu wiele praw, z których powinien korzystać, aby zmniejszyć swoje ryzyko podatkowe, lub udowodnić najkorzystniejszą dla siebie interpretację przepisów. Najbardziej skuteczne są zaś działania prewencyjne. Sporą wartość ochronną dla przedsiębiorcy mogą stanowić opinie i konsultacje prawno-podatkowe, a także wnioski o interpretację do Ministra Finansów sporządzone przez doradcę podatkowego.

Wyłącznie przedstawiciel regulowanego zawodu prawniczego - doradca podatkowy - może być pełnomocnikiem, powiernikiem i doradcą w sporze z organami podatkowymi, toczonym także przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA ). Rzecz warta podkreślenia, iż często dopiero przed sądami podatnik jest w stanie udowodnić swoje racje. Nie dokona jednak tego bez rzetelnej i fachowej argumentacji prawnej, której sporządzenie winien pozostawić w gestii prawnika - doradcy podatkowego.

Potrzeba powierzenia sprawy profesjonaliście widoczna jest szczególnie w sferze należności budżetowych (sprawy administracyjne). W innych gałęziach prawa - gdzie stosunki są oparte na zasadzie równości stron - potrzeba ta nie jest tak dramatyczna. A jednak kancelarie adwokatów i radców prawnych powszechnie funkcjonują w codziennym obrocie gospodarczym, zaś zawód doradcy podatkowego - jako najmłodszy z zawodów prawniczych - skoncentrowany jedynie w kilku ośrodkach miejskich, zaczyna wkraczać do regionów rozwijających się, tj. Podkarpacie. Wynika to zapewne nie tylko z chęci uniknięcia przez przedsiębiorców płacenia nadmiernych podatków, lecz również z potrzeby niepozostawania w ciągłej niepewności co do swoich zobowiązań wobec organów podatkowych.

Wobec powyższego, z wielką przyjemnością pragnę poinformować Państwa o rozpoczęciu działalności przez Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych™ (PBAP™), które jest kancelarią doradztwa podatkowego. W odróżnieniu od wielu kancelarii podatkowych (w rzeczywistości biur rachunkowych), PBAP™ nie prowadzi faktycznej obsługi księgowej, ale koncentruje się na dokonywaniu analiz prawnych, ażeby dać klientowi rękojmię, iż jego postępowanie ma umocowanie w przepisach prawa. PBAP™ będzie więc sporządzać opinie w zakresie podatków, w zakresie innych zagadnień prawnych (prawo cywilne, karno-skarbowe, administracyjne), dokonywać będzie konsultacji w tym zakresie, oraz doradzać będzie kontrahentom w dokonywanych przez nich rozliczeniach z urzędem skarbowym, oraz w sporządzaniu przez nich deklaracji podatkowych. Kancelaria doradztwa podatkowego sporządzać będzie także wnioski o pisemne interpretacje do Ministra Finansów. PBAP™ obsługiwać będzie również spory z administracją skarbową i przed sądami (WSA, NSA ). Ponadto prowadzić będzie działalność szkoleniowo-dydaktyczną.

Serdecznie zapraszam nie tylko do korzystania z naszych usług, lecz także do budowy z nami stałej partnerskiej relacji, opartej na zaufaniu, niejako włączając PBAP™ w strukturę Waszej Firmy. W ten sposób podmiot doradczy może niezwłocznie i skutecznie zareagować na możliwe zagrożenia podatkowe. Zapraszam również do zapoznania się z WIZJĄ i MISJĄ firmy, jako częściami Biznesplanu, który otrzymał najwyższą ocenę i pierwsze miejsce wśród projektów ocenionych w ramach Biznes na Start Program Operacyjny KL 6.2.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Pysz
Doradca Podatkowy nr 11335
Właściciel Firmy

Podkarpackie Biuro
Analiz Podatkowych

Krzysztof Pysz
Kancelaria Doradcy Podatkowego


Stalowa Wola

ul. Rozwadowska 35
37-464 Stalowa Wola
Tel: (17) 77 88 347


Warszawa

al. Stanów Zjednoczonych 34/106
04-041 Warszawa
Tel: (22) 39 09 179


biuro@pbap.pl
krzysztof.pysz@pbap.pl

Najbliższe szkolenie z prawa podatkowego