Opcje na akcje

Opcja na akcje stanowi zobowiązanie finansowe dające ich posiadaczowi (tj. określonym pracownikom) prawo do nabycia określonego dobra - akcji emitowanych przez spółkę uczestniczącą w programie - po z góry określonej cenie. W zależności od typu opcji, prawo to może być zrealizowane w dniu wygaśnięcia opcji, w dowolnym dniu od daty nabycia opcji bądź w kilku ściśle określonych datach. Spółka będąca wystawcą opcji jest natomiast zobowiązana do wydania pracownikowi wyeemitowanych akcji, jeżeli ten uzna, że chce zrealizować prawa wynikające z posiadanej opcji (co ma miejsce, jeśli pracownik uzna wykonanie opcji za opłacalne). Do realizacji opcji przez pracownika dochodzi, jeśli przewidywana w ramach opcji cena jest z jego perspektywy korzystniejsza niż aktualna cena rynkowa. W wielu przypadkach rozliczenie opcji odbywa się nie poprzez zawarcie faktycznej transakcji, do której opcja uprawnia (tj. pracownik nie nabywa faktycznie akcji będącej przedmiotem opcji), lecz jedynie poprzez wypłatę na rzecz pracownika określonej kwoty, stanowiącej różnicę cen akcji, których dotyczy opcja. Pracownik, nabywając opcję, może nie być zobowiązany do określonej zapłaty w pieniądzu, lecz być zobowiązany do innych czynności na rzecz emitenta. Może też zapłacić emitentowi (lub pracodawcy) tzw. premią opcyjną.

Wybierz hasło:

"Świadczenia na rzecz pracowników": (zmień kategorię)

"Usługi finansowe dla pracowników" (zmień podkategorię)